BekendmakingOntwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023

Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023, gemeente Leiderdorp

Op grond van hoofdstuk XI van de Wet milieubeheer heeft de gemeente Leiderdorp een (ontwerp) actieplan gemaakt. Op 4 september jl. heeft het college besloten het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vast te stellen voor inspraak.

Uit de geluidsbelastingkaart, die op 29 juni 2017 door het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp is vastgesteld, is gebleken dat het binnenstedelijk wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder is. In het actieplan zijn de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. De gemeente wil de geluidbelasting vanwege dit wegverkeer terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Als maatregel wil de gemeente in knelpuntsituaties geluidreducerend asfalt toepassen op het moment dat het wegdek aan vervanging toe is. Nieuw is dat de geluidsaneringsproblematiek in het actieplan is opgenomen evenals een nadere nuancering van de aantallen gehinderden/slaapverstoorden zoals bepaald met de geluidsbelastingkaarten.

Inzage stukken
De stukken liggen vanaf donderdag 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 8 november 2018 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.
Het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 is ook gepubliceerd op de site van de Omgevingsdienst West-Holland en kan daar bekeken worden (www.odwh.nl).

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit worden ingediend. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen voor het maken van een afspraak.

Informatie
Omgevingsdienst West-Holland, via (071) 4083100 of info@odwh.nl.

De ingebrachte zienswijzen betrekt het college bij de besluitvorming over het definitieve actieplan.
Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

 

Informatie