BekendmakingOntwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) week 40 (2021)

De Schansen
Plaatsen van een luchtbehandelingskast op het gebouw (6041821).
Locatie: Wilddreef 3
Ter inzage van: 7 oktober 2021
Ter inzage tot: 18 november 2021

Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

Informatie