BekendmakingOntwerp omgevingsvergunning Multifunctioneel Clubgebouw

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0547.OVbloemerd2-ON01) te verlenen voor het realiseren van het multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp, in afwijking van het geldende bestemmingsplan Bloemerd. Voor de omgevingsvergunning zijn de activiteiten 'bouwen en verbouwen' op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a en 'planologische afwijking' artikel 2.1 lid 1 sub c van toepassing.

De omgevingsvergunning wordt voor de activiteit 'planologische afwijking' op grond artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Het project

Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V is voornemens om het multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp te realiseren. Het bestaande clubhuis zal worden gesloopt.

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2016-0137-OG01) liggen vanaf 17 november tot en met 28 december ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij de afdeling gemeentewinkel. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.
De ontwerp omgevingsvergunning is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging van de ontwerpbeschikking kan iedereen een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2';
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2';
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland