BekendmakingOntwerp omgevingsvergunning Persant Snoepweg 3A (uitgebreide procedure)

Voorhof
Ontwerp omgevingsvergunning Persant Snoepweg 3A

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een eerste fase omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één woning en hiermee af te wijken van het geldende bestemmingsplan "Hoven", aan de Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp (NL.IMRO.0547.OVpsnoepweg3a-ON01). Voor de eerste fase omgevingsvergunning is de activiteit planologische afwijking op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.

De aanvrager heeft een plan ontwikkeld om een nieuwbouwwoning te bouwen op de plaats van het huidige bouwwerk. De kavel ter plaatse van de Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp is bebouwd met een kleine vrijstaande woning. De woning is een voormalige molenaarswoning van de Munnikkenmolen welke in 2011 is verplaatst naar de Munnikkenpolder nabij de kruising van de Does en de Dwarswatering. De woning uit het jaar 1914 is gebouwd op staal (koeienhuiden) en verkeert in een zeer slechte bouwkundige staat. Voor het betreffende perceel geldt het bestemmingsplan "Hoven". Het vergroten en verhogen van de woning is in strijd met het geldende bestemmingsplan.
De omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Middels de omgevingsvergunning wordt het planologisch kader gerealiseerd voor het betreffende bouwplan.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2014-0193-OG01) ligt vanaf 10 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De ontwerp omgevingsvergunning 'Persant Snoepweg 3a' is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl.

Zienswijze
Een ieder kan tot 22 oktober 2015 schriftelijk zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De zienswijze moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de aanvraag waarop u reageert, reden(en) van de zienswijze, handtekening. Als u geen zienswijze heeft ingediend, dan kunt u later niet tegen het besluit in beroep gaan.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 3A  Leiderdorp Nederland