BekendmakingOntwerp projectbesluit en bouwverguning nieuw gemeentehuis ter inzage

 Ontwerp projectbesluit en bouwvergunning nieuw gemeentehuis ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken bekend dat ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 1 oktober 2009 voor een periode van zes weken (dus tot en met 11 november 2009) voor een ieder ter inzage ligt:

het ontwerp projectbesluit Nieuw Gemeentehuis, bestaande uit plankaart, regels en ruimtelijke onderbouwing met de daarop betrekking hebbende stukken;
de bouwaanvraag 1e fase voor het nieuwe gemeentehuis.

Het projectbesluit wordt begrensd door de Willem-Alexanderlaan, Simon Smitweg, de brandweerkazerne en gemeentewerf en de Oude Hoogmadeseweg.Binnen het plangebied vervangt dit projectbesluit het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
InzageHet ontwerp projectbesluit Nieuw Gemeentehuis is digitaal te raadplegen op www.leiderdorp.nl/ onder Actueel - Gemeentehuis Leiderdorp. Tevens kunnen het ontwerp projectbesluit en de bouwaanvraag 1e fase tijdens openingstijden (dagelijks van 8:30 uur tot 12:30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis (Statendaalder 1).
ZienswijzenBinnen de termijn van tervisielegging (van 1 oktober tot en met 11 november 2009) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp projectbesluit en de bouwaanvraag 1e fase schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerp projectbesluit Nieuw Gemeentehuis.
Digitale zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze ontwerp projectbesluit Nieuw Gemeentehuis.
Mondelinge zienswijzen kunt u (op afspraak) naar voren brengen in het gemeentehuis (Statendaalder 1). U kunt hiervoor contact opnemen met Petra de Goei, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 54 830.

Nadere informatieVoor verdere inlichtingen kunt u op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met Petra de Goei, telefoon (071) 54 54 830.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp