BekendmakingOntwerp Wijzigingsplan Brede School Oude Dorp (locatie Kastanjelaan)

Ontwerp Wijzigingsplan Brede School Oude Dorp (locatie Kastanjelaan)
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf donderdag 24 juni 2010 tot en met woensdag 4 augustus 2010 het ontwerp wijzigingsplan voor de Brede School Oude Dorp aan de Kastanjelaan 6 voor iedereen ter inzage ligt.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan is in te zien op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl onder het tabblad Projecten/Brede School Oude Dorp/Wijzigingsplan. Ook kan het ontwerp wijzigingsplan tijdens openingstijden (dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur) worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1 in Leiderdorp.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (van 24 juni 2010 tot en met 4 augustus 2010) kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.
• Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Brede School Oude Dorp’.
• Digitaal kunnen zienswijzen worden gemaild naar het college via info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Brede School Oude Dorp’.
• U kunt ook mondeling een zienswijze naar voren brengen. Neemt u daarvoor tot 28 juli contact op met Mariet Hendriks, tel. (071) 54 58 536 of met Joke Boot, tel. (071) 54 58 857. Na 28 juli kunt u contact opnemen met Roland de Groot, tel. (071) 54 58 523 voor het maken van een afspraak.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks, telefoon (071) 54 58 536.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan,   Leiderdorp Nederland