BekendmakingOntwerpbeschikking aangevraagde vergunning BP Leiderdorp

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking aangevraagde vergunning

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 30 maart 2012 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een aanvraag ontvangen van BP Leiderdorp voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Engelendaal 2 in Leiderdorp.

Het betreft een verzoek om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand tankstation voor het  afleveren van motorbrandstoffen (exclusief LPG) aan derden.

De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 21 juni tot en met woensdag 1 augustus 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 1 augustus 2012 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel):(071) 40 83117, procedurekamer@odwh.nl  of de heer C. Brunt (inhoudelijk):(071) 40 83309.

 

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal 2  Leiderdorp Nederland