BekendmakingOntwerpbeschikking maatwerkvoorschriften Boomgaardlaan

Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften

De Milieudienst West-Holland is van plan maatwerkvoorschriften te stellen voor Watersportvereniging ‘Doeshaven’ (verder: de inrichting), Boomgaardlaan 16 in Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Daarin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen maatwerkvoorschriften gesteld worden als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kan beter ingespeeld worden op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval is er het voornemen maatwerkvoorschriften te stellen op het gebied van geluid (volgens de gemeentelijke geluidnota).

Hierbij wordt de procedure gevolgd die is beschreven in afdeling 3.4 (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 24 juni 2010 tot en met woensdag 4 augustus 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur en bij de Stichting Openbare Bibliotheek, Cor Gordijnsingel 3, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 4 augustus 2010 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Milieudienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve Besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer R. Amorison (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of de heer R. van der Voort (inhoudelijk): (071) 408 32 22.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 16,  Leiderdorp Nederland