BekendmakingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Hoofdstraat 124

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende vergunningen:

Oranjewijk

het bouwen van 4 woningen

Locatie                        : Hoofdstraat 124

Type                           : Uitgebreide procedure

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode van terinzagelegging stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Dit kan mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 124  Leiderdorp Nederland