BekendmakingOntwerpbeschikking week 23 (2020)

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Bodemfunctieklassenkaart
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp hebben via een ontwerpbesluit een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld op grond van artikel 55 lid 1 Besluit bodemkwaliteit voor het gehele grondgebied van Leiderdorp.

De bodemfunctieklassenkaart is een toetsingskader om te kunnen beoordelen aan welke kwaliteit (wonen, industrie of overig) de te gebruiken grond en bagger moet voldoen. Daarnaast is de bodemfunctieklassenkaart van belang voor de bepaling van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen (o.a. in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen). In de bodemfunctieklassenkaart is de gemeente ingedeeld in de volgende functies: 'Landbouw/natuur', 'Wonen' en 'Industrie'. De bodemfunctieklassenkaart is gebaseerd op de vigerende bestemmingen in de bestemmingsplannen.

De vaststelling van de bodemfunctieklassenkaart is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van woensdag 3 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 15 juli 2020 uw zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om de vaststelling van de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Leiderdorp.

Informatie