BekendmakingOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Achthovenerweg 41A

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 19 september 2016 een aanvraag ontvangen van Boerderij De Valk voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Achthovenerweg 41A te Leiderdorp, 2351 AX.
Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een melkrundvee- en schapenhouderij.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.
De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.
Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende gegevens gevraagd. Op basis van artikel 3:12 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden uitgebreid met 38 dagen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 23 februari tot en met woensdag 5 april 2017 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 5 april 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw N. Jager via 0714083422 of N.Jager@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg  41a  Leiderdorp Nederland