BekendmakingOntwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder inzake nieuwbouwwoning Boomgaardlaan 2

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp zijn voornemens op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden voor geluid ten aanzien van wegverkeerslawaai vast te stellen voor het project nieuwbouwwoning Boomgaardlaan 2.

Inzage
Het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder ligt vanaf 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.

Het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder is ook te raadplegen als bijlage bij de ontwerp-omgevingsvergunning Boomgaardlaan 2 via deze link.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder binnen de termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.
- Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders via: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Boomgaardlaan 2'.
- Digitale zienswijzen kunt u mailen aan burgemeester en wethouders via: RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbesluiten Boomgaardlaan 2'.
- Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak delen met de Omgevingsdienst West-Holland. Contactgegevens hiervoor vindt u hier onder.

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze: uw adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht richt en de reden van het bezwaar. Daarnaast dient de zienswijze te zijn ondertekend.


Voor vragen over het ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunt u contact opnemen met mevrouw I. Woei, van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-408 3324 of via e-mailadres: i.woei@odwh.nl.

Informatie