BekendmakingOntwerpbesluit Wet geluidhinder - Persant Snoepweg 3A

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder - Persant Snoepweg 3A in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de Persant Snoepweg en de A4, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In de gemeente Leiderdorp is er de wens om vervangende nieuwbouw te plegen aan de Persant Snoepweg 3A. De planlocatie ligt binnen de wettelijke geluidszone van de A4 en de Persant Snoepweg.

Ten behoeve van dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh, ten gevolge van het verkeer op de Persant Snoepweg en de A4 ter plaatse van de nieuwe woning zal worden overschreden.

De Omgevingsdienst heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de A4 van 52 dB en vanwege de Persant Snoepweg van 63 dB. Deze geluidswaarden zijn incl. aftrek ex art. 110g Wgh.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 16 april 2015 tot en met woensdag 27 mei 2015 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 27 mei 2015 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen. 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  •          de procedurekamer, tel. 071 40 83 117 (procedure)
  •          de heer D. Baars, tel. 071 40 83 371 (inhoudelijk)
  •          de heer R. Dinarina van de gemeente Leiderdorp, tel. 071 54 58 524 (ruimtelijke ordeningsaspecten)

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 3A  Leiderdorp Nederland