BekendmakingOntwerpbesluit Wet geluidhinder - Plantage in Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege het uitwerkingsplan de Plantage, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een uitwerkingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het uitwerkingsplan de Plantage dat in procedure is worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt nabij de autosnelweg A4. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van maandag 29 december 2014 tot en met 8 februari 2015 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met maandag 9 februari 2015 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
  • de heer L.P.M. Hertsig, tel. 071-4083258 (inhoudelijk)
  • mevrouw P. de Goei van de gemeente Leiderdorp, tel. 071 5454830 (ruimtelijke ordeningsaspecten)

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Plantage   Leiderdorp Nederland