BekendmakingOntwerpbesluit Wet geluidhinder – Achthovenerweg 58A, gemeente Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Achthovenerweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het plan 'Achthovenerweg 58A' wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe, vervangende woning langs de Achthovenerweg op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning.

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 52 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van woensdag 15 mei 2019 tot en met dinsdag 25 juni 2019 bij de receptie van het gemeentehuis in Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 25 juni 2019 uw zienswijze indienen. Dat doet u schriftelijk of mondeling binnen zes weken na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken. U stuurt uw zienswijze naar: burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • mevrouw I. Woei, tel. 071-4083324 (inhoudelijk)
  • meneer M. Waardenburg van de gemeente Leiderdorp, tel. 071-5458500 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Informatie