BekendmakingOntwerpbesluiten voor de herinrichting van de Simon Smitweg ter inzage

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 3 september tot en met 14 oktober 2020 de ontwerpbesluiten voor de herinrichting van de Simon Smitweg gelijktijdig ter inzage liggen.

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:

  • Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg;
  • Ontwerpverkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp;
  • Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Simon Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 2 maart 2020 besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), toe te passen voor het project Herinrichting Simon Smitweg. Verschillende procedures worden in één procedure samengevoegd waardoor de besluiten gecoördineerd worden voorbereid. Voor deze ontwikkeling gaat het om gecoördineerde voorbereiding van de verkeerbesluiten en het bestemmingsplan voor de reconstructie van de Simon Smitweg.

Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied omvat de Simon Smitweg voor zover deze tussen de Persant Snoepweg en Willem-Alexanderlaan ligt en in noordwestelijke richting loopt; alsmede een klein deel van de aantakking daarvan op de Persant Snoepweg. Verder zijn de brandweerkazerne aan het voormalige politiekantoor (dit wordt getransformeerd naar woningen) binnen de plangrenzen opgenomen.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-ON01).

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Inzage ontwerp-verkeersbesluiten
De ontwerpverkeersluiten zijn te raadplegen op www.staatscourant.nl. De schriftelijke verkeersbesluiten kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
De ontwerpbesluiten liggen ter inzage van 3 september tot en met 14 oktober 2020 voor het indienen van zienwijzen. Zienswijzen dienen schriftelijk, digitaal of mondeling binnen de termijn van ter visielegging te worden ingediend.

  • Schriftelijke zienswijzen gericht op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg'.
  • Schriftelijke zienswijzen gericht tegen (een van) de verkeerbesluiten moeten worden gericht aan de burgemeester en wethouders van Leiderdorp naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp' en/of 'zienswijze verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Simon Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg';
  • Digitale zienswijzen gericht op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg'.
  • Digitale zienswijzen gericht op (een van) de verkeersbesluiten moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl  onder vermelding van 'zienswijze verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp' en/of 'zienswijze verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Simon Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg';
  • Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Maakt u hiervoor een afspraak.

Informatie
Voor vragen over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.  

Informatie