BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Bloemerd

Ontwerpbestemmingsplan Bloemerd

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 15 december 2011 tot en met 26 januari 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bloemerd’ voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied betreft sport- en recreatiepark Bloemerd, incl. volkstuinen. Het plangebied is globaal begrensd door achtereenvolgens: de Dwarswatering van de Leysloot tot de A4; de Persant Snoepweg tot de Hofdijklaan (N446); de Hofdijklaan (N446) tot de Leysloot; de Leysloot tot de Dwarswatering. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.

  Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Bloemerd is te vinden op de gemeentelijke website (http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPBloemerd-ON01) en is verbeeld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien in de openbare bibliotheek (Van Diepeningenlaan 110). Daarnaast is het plan tijdens openingstijden (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) in te zien in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging (van 15 december 2011 tot en met 26 januari 2012) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloemerd.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze ontwerp bestemmingsplan Bloemerd.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Ivette van der Wiel, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 54 817.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ivette van der Wiel, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 54 817.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd   Leiderdorp Nederland