BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Groene Hart Centrum

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan

'Groene Hart Centrum Leiderdorp' op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing
Langs de A4 bij Leiderdorp is enige tijd geleden een informatiecentrum A4 gebouwd. Dit informatiecentrum werd gebruikt voor informatieverstrekking over de aanleg van de HSL-tunnel onder het Groene Hart door, de verbreding van de A4 door Rijkswaterstaat tussen knooppunt Burgerveen en Leiden - Zoeterwoude Dorp en het project Randstad Noordring 380 kV door Tennet.
Het huidige gebruik is beƫindigd en er is een nieuwe functie nodig. Een nieuwe zinvolle invulling wordt gevonden door er een Gemengde bestemming aan te geven met een op recreatie, educatie en natuurbeleving en horeca gericht karakter.

Het plangebied omvat het terrein van het bezoekerscentrum A4 en een deel van het er omheen gelegen gebied, gelegen in de Bospolder, langs de Does en even ten oosten van Leiderdorp en de A4. Het plangebied tevens een deel van de Does, een deel van de Bospolderweg en gronden aan weerszijden van de provinciale weg.

Inzage
Het ontwerp ligt vanaf 20 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 1 april 2020). Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-ON01. Via http://ro-online.
leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-ON01 is een PDF raadpleegbaar. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen

Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze schriftelijke, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een contact opnemen met Joke Boot, projectleider, tel: 071-5454857, e-mail: j.boot@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Joke Boot, projectleider, tel: 071-5454857, e-mail: j.boot@leiderdorp.nl

Informatie