BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Lage Zijde 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Zijde 2018' van 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 voor eenieder ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied beslaat het voormalige Vliko-terrein, waaronder begrepen de bedrijfswoning Achthovenerweg 17B. Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch juridisch kader voor het herinrichten van het vrijkomende bedrijfsperceel als groengebied en het herbestemmen van de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Lage Zijde 2018 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPlagez-ON01).
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kan eenieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Zijde 2018'
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Zijde 2018'
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland