BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Polder Achthoven

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2020 van 11 maart t/m 21 april ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied is globaal begrensd door achtereenvolgens: de Does, de Achthovenerweg en de gemeentegrens. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016.
Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan betreft:

  • Bouwvlakken abusievelijk opgenomen over volledige perceel;
  • Woongebruik onduidelijk geformuleerd;
  • Regeling voor oppervlakte aan bijgebouwen onduidelijk;
  • Aansluiten bij de gebruikelijke systematiek van bestemmen;
  • Verduidelijking aanbrengen bij panden met cultuurhistorische waarden;
  • Bestemmen aantal recente ontwikkelingen;
  • Verduidelijking van de regeling voor ruwvoerteelt.

De voorbereiding is begin 2020 gestart door ter inzageleging van het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak. De Nota van inspraak en overleg ligt als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan tevens ter inzage.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planindentificatienummer NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-ON01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-ON01 is een PDF raadpleegbaar. Het schriftelijke ontwerp-bestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen
Binnen de periode van bovenvermelde ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen tijdig te worden gericht aan de raad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Graag boven de brief vermelden: "zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Polder Achthoven 2020'. Digitale zienswijzen (of een afschrift van de schriftelijke zienswijzen) kunnen worden verstuurd naar: RO@leiderdorp.nl (graag richten aan de raad en onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Polder Achthoven 2020'). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak te maken met onderstaande medewerker.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer D. van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-54 58 536 / 0621385675.

 

Informatie