BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Snippergroen

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Leiderdorp, Snippergroen' op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied bestaat uit ongeveer 110 percelen die verspreid liggen over het hele grondgebied dat behoort tot gemeente Leiderdorp. De percelen zijn geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur en konden om die reden worden verkocht (een aantal percelen zijn in particulier eigendom geraakt door verjaring). Deze 'snippergroenpercelen' zijn zodoende eigendom geworden van de aangrenzende grondeigenaren, voornamelijk woningbezitters. De percelen hebben nu een bestemming voor publieke doeleinden zoals Verkeer of Groen. Door middel van het bestemmingsplan 'Leiderdorp, Snippergroen' vindt voor deze percelen een bestemmingswijziging plaats naar overwegend de bestemmingen Wonen en Tuin.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 1 april 2020). Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-ON01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-ON01 is een PDF raadpleegbaar. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze schriftelijke, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leiderdorp, Snippergroen'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leiderdorp, Snippergroen'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie