BekendmakingOntwerpen uitwerkingsplan en omgevingsvergunning Plantage ter inzage

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 29 december 2014 tot en met 8 februari 2015 het ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Plantage ter inzage liggen.

Coördinatieregeling
Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing verklaard voor het project Plantage. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Verschillende procedures worden samengevoegd, waarmee zowel voor aanvrager als vergunningverlener tijd wordt gewonnen. Voor deze ontwikkeling gaat het om het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen.
Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied betreft een gedeelte van de wijk Kerkwijk, waarbij het gebied wordt begrensd door de Kom van Aaiweg en Essenpark, het water rondom Samsomveld, de Hoogmadeseweg, tennispark de Munnik en het zwarte pad.
Het uitwerkingsplan Plantage heeft als doel om de bouw van 23 woningen mogelijk te maken. Daarnaast wordt één bestaande woning in het gebied bestemd. Met het uitwerkingsplan wordt de uitwerkingsplicht ‘Wonen uit te werken – 1’uit het geldende  bestemmingsplan W4 uitgewerkt.
De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van de 23 woningen.

Inzage ontwerpuitwerkingsplan
Het ontwerpuitwerkingsplan Plantage wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.UPplantage-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op 
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.UPplantage-ON01

Het ontwerpuitwerkingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt binnenlopen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

 

Inzage ontwerpomgevingsvergunning

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt via www.leiderdorp.nl of telefonisch een afspraak maken.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op (één van) de ontwerpen: het ontwerpuitwerkingsplan en/of ontwerpomgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging. Geeft u hierbij aan op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling en is gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp.

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze Plantage’.
  • Digitale zienswijzen kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp ‘zienswijze Plantage’.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met Petra de Goei, voor de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Rogier de Smit (zie contactgegevens hieronder).

Informatie
Voor vragen en opmerkingen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Rogier de Smit, tel. (071) 54 58 510 of via e-mailadres: rdesmit@leiderdorp.nl.

Voor vragen en opmerkingen over het Uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met Petra de Goei, tel. (071) 54 54 830 of via e-mailadres: pdegoei@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Plantage   Leiderdorp Nederland