BekendmakingOntwerpnota's mobiliteitsvisie

Drie nieuwe nota's Mobiliteitsvisie ter inzage tot 2 juli

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 19 mei j.l. de drie nota's (die onderdeel zijn van de Mobiliteitsvisie) als conceptbeleid vastgesteld. De nota's worden gepubliceerd en liggen tot 2 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 12.30 uur). Het collegebesluit en de bijbehorende nota's zijn hieronder ook in te zien. Belanghebbenden kunnen tot 2 juli een zienswijze indienen.

Nieuwe Mobiliteitsversie
In januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Mobiliteitsvisie – Bereikbaar en op weg vastgesteld. Grote veranderingen in de manier waarop wij ons verplaatsen, maakt dat niet kon worden volstaan met het herzien van het bestaande Integraal Verkeer en Vervoerplan (IVVP). Een uitgebreide en complete visie op verkeer in, van en naar Leiderdorp was noodzakelijk.

De eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie omschrijft de algemene wijze waarop wij als gemeente ruimte willen geven aan de verschillende verkeersstromen en aandacht hebben voor de verschillende manieren van vervoer. Deze visie is nu verder uitgewerkt in drie nota's met elk een eigen accent.

Nota Circulatie
De nota Circulatie beschrijft voornamelijk de routes voor het gemotoriseerde verkeer. Zowel verkeer in de wijk, tussen de verschillende wijken binnen Leiderdorp en routes vanaf of naar bestemmingen elders en de dilemma's die daarbij ontstaan. In deze nota is ook aandacht voor grote hoofdfietsroutes tussen de regio – Leiderdorp – Leiden waarbij het belang van de auto niet automatisch het zwaarst weegt en gebruik van andere vervoerwijzen wordt gestimuleerd.

Bekijk de Nota Circulatie

Nota Langzaam Verkeer
In de nota Langzaam Verkeer staan voetgangers en fietsers centraal. Wat is voor hen belangrijk om op een fijne en veilige manier door Leiderdorp te bewegen? Welke maatregelen kunnen eraan bijdragen dat wij ons vaker te voet of fietsend verplaatsen en daarmee positief bijdragen aan de leefbaarheid en een schoner milieu?

Bekijk de Nota Langzaam Verkeer

Nota Openbaar Vervoer
De derde nota gaat over het Openbaar Vervoer. Hierin staan keuzes beschreven over welke routes worden gereden en met welke frequentie. Ook staat er hoe we dit vervoer bereikbaar kunnen houden voor zoveel mogelijk mensen en hoe we het gebruik ervan stimuleren.

Bekijk de Nota Openbaar Vervoer

Na de inzageperiode worden de ingediende zienswijzen beantwoord en worden de nota's definitief afgemaakt waarbij eventuele maatregelen verder worden uitgewerkt en nagerekend op haalbaarheid, consequenties en kosten.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift of zienswijze indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie