BekendmakingOntwerpwijzigingsplan Hoogmadeseweg 70 en ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder Hoogmadeseweg 70 ter inzage (verlengd)

Ontwerpwijzigingsplan Hoogmadeseweg 70 en ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder Hoogmadeseweg 70 ter inzage

Verlenging termijn
In verband met technische problemen is de publicatie van de stukken op ruimtelijke plannen niet goed gegaan. De termijn van ter inzage legging wordt daarom met één week verlengd tot 4 augustus 2021.

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat van donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 de volgende ontwerp besluiten ter inzage liggen:

  • het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogmadeseweg 70';
  • het ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70'.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel met het adres Hoogmadeseweg 70. Het wijzigingsplan maakt binnen de ter plaatse geldende bestemming 'Maatschappelijk' de vestiging van een hospice mogelijk. De wijziging is noodzakelijk omdat een hospice een geluidgevoelige bestemming is. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in artikel 8.5 van het bestemmingsplan 'W4'.

Inhoud hogere waarden Wet geluidhinder
Ten behoeve van het te realiseren  hospice is akoestisch onderzoek  uitgevoerd. De conclusie is dat de  voorkeurswaarde van 48 dB uit de  Wgh vanwege wegverkeerslawaai  bij het hospice wordt overschreden.  De Omgevingsdienst heeft het  voornemen hogere waarden vast te  stellen vanwege wegverkeerslawaai  van de Rijksweg A4 van maximaal 53  dB. Volledigheidshalve wordt er op  gewezen dat het vaststellen van hogere  waarden niet betekent dat het verkeer  meer geluid mag produceren, maar  dat voor een specifiek plan een hogere  geluidbelasting op de gevel wordt  toegestaan.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogmadeseweg 70' en het ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70'. kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.

Het ontwerpwijzigingsplan
'Hoogmadeseweg 70' is ook digitaal raadpleegbaar en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPhoogmadeseweg70-ON01). Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kan iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het wijzigingsplan 'Hoogmadeseweg 70' schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen:

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoogmadeseweg 70'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoogmadeseweg 70'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (alleen op afspraak) telefonisch naar voren worden gebracht. U kunt hiervoor contact opnemen met Frank van Dieten, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, tel: 071-5458500, e-mail: fvdieten@leiderdorp.nl.

Binnen de termijn van tervisielegging kan iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70' schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen:

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Leiderdorp en kunnen worden gestuurd aan p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (alleen op afspraak) telefonisch naar voren worden gebracht. U kunt hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst West Holland, tel. 071-4083100, onder aangeven dat het gaat om het indienen van een mondelinge zienswijze over het 'ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70'.

Informatie
Voor vragen over het ontwerp wijzigingsplan 'Hoogmadeseweg 70' en de procedure kunt u contact opnemen met Frank van Dieten, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, tel: 071-5458500, e-mail: fvdieten@leiderdorp.nl.

Voor inhoudelijke vragen over het ontwerp hogere waarden besluit Wet geluidhinder 'Hoogmadeseweg 70' kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West Holland, tel. 071-4083100.

Informatie