BekendmakingOprichten 24 zorgappartementen lichamelijk gehandicapten (2e fase)

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp zijn voornemens in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende vergunning te verlenen:

Wijk Voorhof

oprichten van 24 zorgappartementen voor lichamelijk gehandicapten (2e fase)

Locatie                        : Brunelkamp 9

Type                           : Uitgebreide procedure

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tijdens de periode van terinzagelegging stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Dit kan mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en  belanghebbende is.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brunelkamp 9  Leiderdorp Nederland