BekendmakingOverkappen laad- en los gebied Winkelhof 70

Aangevraagde omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

Winkelhof

overkappen van het laad en losgebied en de buitentrap van de verdieping naar de begane grond

Locatie                        :           Winkelhof 70

Datum besluit             :           31 januari 2012

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar.
  • Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof  70  Leiderdorp Nederland