BekendmakingPlaatsen dakkapel Van Effendreef 35

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunning:

Binnenhof

plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Locatie                        :           Van Effendreef 35

Datum besluit             :           13 maart 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 maart 2012 tot en met 25 april 2012.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U kunt het richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Effendreef 35  Leiderdorp Nederland