BekendmakingPlaatsen van een container en afleverzuil voor een groengasvulpunt

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken:

Elisabethhof

Plaatsen van een container en afleverzuil voor een groengasvulpunt

Locatie: Persant Snoepweg 2

Uiterlijke beslisdatum: 7 november 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 2  Leiderdorp Nederland