BekendmakingPlaatsen van keet t.b.v. recontructie Meerburglaan/Buitendijklaan

Verleende omgevingsvergunning

Buitenhof

het plaatsen van een directiekeet, schaftkeet, omheining t.b.v. de reconstructie Meerburglaan / Buitendijklaan

Locatie                        :           Windmolen 1

Datum besluit             :           17 april 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 19 april 2012 tot en met 31 mei 2012.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Meerburglaan   Leiderdorp Nederland