BekendmakingPlaatsen van reclame zuil Touwbaan 1H

Aangevraagde omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk De Baanderij

plaatsen van een reclame zuil

Locatie                        :Touwbaan 1H

Datum ontvangst        :13 januari 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 26 januari 2012 tot en met 8 maart 2012.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op TOuwbaan 1H  Leiderdorp Nederland en op     Nederland