Bekendmakingprojectbesluit Munnikenpolder

 
Projectbesluit Munnikkenpolder
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp zijn voornemens een projectbesluit te nemen voor de plaatsing van de Munnikkenmolen in de Munnikkenpolder in Leiderdorp.
De molen past niet binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1960'. In het (ontwerp) bestemmingsplan W4 wordt de realisatie van één molen mogelijk gemaakt, deze molen vormt de tweede molen in het gebied.
De gemeenteraad is bevoegd om op grond van artikel 3.10, lid 1, Wro een projectbesluit te nemen waarmee deze strijdigheid kan worden opgeheven. De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 deze bevoegdheid, conform artikel 3.10, lid 4, Wro, gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.
 De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 november  gedurende 6 weken (dus tot en met 23 december 2009) ter visie in het gemeentehuis bij de afdeling Gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, Sta­ten­daalder 1, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website, www.leiderdorp.nl.
Gedurende deze termijn is iedereen bevoegd zijn zienswijzen over het voornemen kenbaar te maken. U dient in dat geval duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp besluit uw zienswijzen betrekking hebben.
Een schriftelijke reactie stuurt u aan: burgemees­ter en wethouders van Leiderdorp, post­bus 35, 2350 AA Leider­dorp.
Indien u een mondelinge reactie wilt geven kunt u dit kenbaar maken bij de management- assistente van de afdeling beleid & projecten, Projectbureau W4 (tel. 071 - 54 59 900). Er wordt dan een afspraak met u gemaakt.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp