BekendmakingRealiseren buitenruimte BSOD Kastanjelaan 2 en 4

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Kerkwijk

realiseren buitenruimte BSOD

Locatie                       :           Kastanjelaan 2 en 4

Datum besluit             :           3 april 2012

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De beroepstermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 april 2012 tot en met 17 mei 2012.

Hoe kunt u beroep instellen?

  • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van inzage een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
  • Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepsschrift rust.
  • Het indienen van een beroepschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan  2en4  Leiderdorp Nederland