BekendmakingReparatieplan Nieuw Centrum 2020

Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 16 november 2020 het bestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Heinsiuslaan, de Gallaslaan, de Engelendaal, de Persant Snoepweg, de Van Diepeningenlaan, de Tollenaersingel, de singel tussen de Tollenaersingel en de Laan van Berendrecht/Laan van Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan, de Heemraadlaan, de Gaarmeesterstraat, de Vronkenlaan, de Engelendaal en de Cor Cordijnsingel.

Dit gebied komt overeen met het gebied van het huidige bestemmingsplan 'Nieuw Centrum'. Binnen het huidige bestemmingsplan is niet duidelijk omschreven wat verstaan wordt onder het gebruik 'wonen' door onder andere het ontbreken van een begripsbepaling. Hierdoor is het aantal woningen, wooneenheden of huishoudens niet begrensd. In andere bestemmingsplannen van de gemeente Leiderdorp is dit wel omschreven, waardoor er verschil ontstaat in de rechten van eigenaren van onderling goed vergelijkbare woningen binnen de gemeentegrens. De gemeente Leiderdorp wil het reparatieplan vaststellen, om de rechten van alle huiseigenaren gelijk te trekken en vormen van splitsing en kamerverhuur reguleren. Hierdoor wordt een mogelijke concentratie van dergelijke woonvormen in dit gebied voorkomen. Het reparatieplan bevat hiertoe nieuwe regels voor het woongebruik. Het geldende plan 'Nieuw Centrum' blijft van toepassing met uitzonderingen van die onderdelen die met het reparatieplan worden geregeld.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. Het gaat uitsluitend om een ambtshalve wijziging om de begrippen in samenhang met de regels voor het woongebruik te verduidelijken. Uitgangspunt blijft om kamerverhuur vooralsnog uit te sluiten, totdat de raad hier beleid over heeft vastgesteld.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' ligt van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage in het kader van beroep.

Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPnieuwcentrum2020-VA01.

Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPnieuwcentrum2020-VA01 is een PDF raadpleegbaar. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Leiderdorp, 9 december 2020

Informatie