BekendmakingStaat van Wijzigingen bestemmingsplan Nieuw Centrum aangevuld

Centrumplan

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag 17 september 2010 voor een periode van zes weken (dus tot en met 28 oktober 2010) voor een ieder ter inzage ligt:

de aangevulde Staat van Wijzigingen
behorende bij het bestemmingsplan Nieuw Centrum

Besluit
De gemeenteraad heeft op 6 september 2010 de Staat van Wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Centrum aangevuld met onderdeel B. De aanvulling heeft onder andere betrekking op de geplande parkeergarage aan de Heinsiuslaan.

Toelichting
Op de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan was de parkeergarage niet correct ingetekend. De tekenfout is gecorrigeerd in het op 15 februari 2010 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Verzuimd is echter deze wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan op te nemen in de eveneens vastgestelde Staat van Wijzigingen. Dat gold ook voor een andere wijziging: het schrappen van het woord ‘ondergeschikt’ in de regels aangaande de mogelijke uitbreiding van horeca bij de bowlingbaan. Op 6 september heeft de gemeenteraad de aangebrachte wijzigingen alsnog expliciet goedgekeurd door de Staat van wijzigingen aan te vullen met onderdeel B. Daarmee voldoet de raad aan de opdracht van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die op 31 augustus 2010 uitspraak over de ingediende beroepschriften deed.

Ter inzage
Onderdeel B van de Staat van Wijzigingen is in te zien via het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website: www.raadleiderdorp.nl.
Het bestemmingsplan Nieuw Centrum is te vinden op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/centrumplan onder Bestemmingsplan Nieuw Centrum. Tevens kunnen het raadsbesluit van 6 september 2010 en het bestemmingsplan worden ingezien in het gemeentehuis, Statendaalder 1 te Leiderdorp, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Beroep
Tegen het op 6 september 2010 door de raad genomen besluit (de vaststelling van onderdeel B van de Staat van Wijzigingen) kan door belanghebbenden binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De eerder ingestelde beroepen tegen het besluit van 15 februari 2010 worden ingevolge artikel 6:19 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede te zijn gericht tegen het op 6 september 2010 genomen raadsbesluit.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rob van de Loo, gemeente Leiderdorp, telefoon (071) 54 58 528.

Informatie