BekendmakingTer inzage: conceptbeleidsregel verruimen losloopgebieden voor honden

Conceptbeleidsregel verruimen losloopgebieden voor honden

Zowel natuurbeheer als recreatie zijn belangrijk voor Leiderdorp. Daarom heeft de gemeente het voornemen om in de parken Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen. Tegelijkertijd is het van belang dat weidevogels ongestoord kunnen broeden. Daarom blijft de aanlijnplicht behouden, tenzij anders is aangegeven.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het coalitieakkoord op dit thema. Een conceptbeleidsregel is opgesteld waarmee het voor hondenbezitters mogelijk is
om hun huisdier op meer plekken in de parken Houtkamp en De Bloemerd los te laten lopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei het concept aanwijzingsbesluit hiervoor vastgesteld. Deze ligt de komende drie weken ter inzage in het gemeentehuis en is in te zien op www.leiderdorp.nl/honden. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 juni hun zienswijze schriftelijk indienen. Dat kan via info@leiderdorp, per post of afgeven aan de balie o.v.v. losloopgebieden.

Tijdens de bewonersmarkt op 29 mei nabij het MEC in de Houtkamp informeert de gemeente samen met IVN de gebruikers van recreatiegebieden over de flora en fauna van de parken. Dit doen we om de bewustwording over de kwetsbaarheid van het gebied te vergroten. Ook is er gelegenheid om kennis te nemen van de plannen voor het verruimen van de losloopgebieden voor honden en daarover met ons in gesprek te gaan.

Informatie