BekendmakingTer inzage: ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a week 19 2019

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de vervangende bouw van een woning op het perceel Achthovenerweg 58a.
Op het perceel Achthovenerweg 58a wordt de bestaande woning gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. Deze ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan omdat de nieuwe woning op een iets andere plaats op het perceel wordt gebouwd en daardoor deels buiten het bouwvlak komt te staan.
Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren, is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning wordt voor de planologische afwijking met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.


Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2018-0167-OG01) ligt vanaf 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij team Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.

De ontwerp-omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl en via deze link.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging. Geeft u hierbij duidelijk aan op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.
- Schriftelijke zienswijzen gericht op het de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a'.
- Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbesluit Achthovenerweg 58a'.
- Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor zover gericht op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Waardenburg (zie gegevens onder).

Informatie
Heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact op met Mark Waardenburg, tel. (071) 54 58 500 of via e-mailadres: m.waardenburg@leiderdorp.nl

Informatie