BekendmakingTer inzage aanwijzing gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken bekend:

I.
dat het college heeft besloten de hieronder genoemde panden aan te wijzen als gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 3 van de Erfgoedverordening Leiderdorp 2008, vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden.
Panden:
• Hoofdstraat 2, kadastraal bekend onder sectie A, nummer 7990
• Hoofdstraat 218 – 220, kadastraal bekend onder sectie C, nummer 981
• Achthovenerweg 15 a, kadastraal bekend onder sectie C, nummer 1425

II.
de ontwerpbesluiten tot aanwijzingen na voorafgaande openbare bekendmaking zes weken ter inzage hebben gelegen en belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijzen aan ons college kenbaar te maken. Dat er geen zienswijzen zijn ingediend in de hiervoor opengestelde periode.

III.
dat het college overgaat tot de registratie van de panden op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in artikel 7 van de Erfgoedverordening Leiderdorp 2008.

IV.
belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop het besluit naar de belanghebbenden is verzonden. Het indienen van het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

 

Informatie