BekendmakingTer inzage ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat 213 t/m 219'

Ter inzage ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat 213 t/m 219'

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat 213 t/m 219' op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Hoofdstraat te Leiderdorp ter hoogte van nr. 213-215. Het plan voorziet in een juridisch planologisch kader voor de bouw van 4 burgerwoningen ter plaatse. De aanwezige voormalige bedrijfsopstallen zullen hiertoe worden gesloopt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 213 t/m 219' is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planindentificatienummer NL.IMRO.0547.BPHoofdstraat213-ON01. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Het ontwerp ligt vanaf 17 januari 2019 6 weken ter inzage. Binnen deze periode van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Graag bovenaan de brief vermelden: 'zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat 213-219'. Digitale zienswijzen kunnen worden verstuurd naar: RO@leiderdorp.nl (graag richten aan de raad en onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 213-219'). Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak te maken met onderstaande medewerker.

Meer  informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M. Goverde, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-54 58 531.

 

Informatie