BekendmakingTer inzage ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp'

Ter inzage ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp'

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp' op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied bestaat uit een agrarisch perceel, welke is gelegen in de hoek van de Hoofdstraat en De Does te Leiderdorp (links van huisnummer 205). Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridisch kader voor de bouw van een brugwachtershuisje alsmede 3 burgerwoningen. Het betreft een twee-onder-één-kapwoning aan de straatzijde en een vrijstaande woning achter op het perceel.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planindentificatienummer NL.IMRO.0547.BPhoofdstraatdoes-ON01. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Het ontwerp ligt vanaf 17 januari 2019 6 weken ter inzage. Binnen deze periode van ter inzage ligging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Graag boven de brief vermelden: "zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp'. Digitale zienswijzen kunnen worden verstuurd naar: RO@leiderdorp.nl (graag richten aan de raad en onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat Does Leiderdorp'). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak te maken met onderstaande medewerker.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M. Goverde, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-54 58 531.

Informatie