BekendmakingTer inzage ontwerpbesluiten ontwikkellocatie Amaliaplein en ontwerpbestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 1 februari 2018 tot en met 14 maart 2018 de ontwerpbesluiten voor de ontwikkellocatie Amaliaplein gelijktijdig ter inzage liggen met het ontwerpbestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp.

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:

 • Ontwerp-omgevingsvergunning (2018-0003-OG01) voor de realisatie van supermarkt Lidl ter plaatse van het Amaliaplein;
 • Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie.

Coördinatieregeling
Op 29 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing verklaard voor het project "Amaliaplein". Voor deze ontwikkeling gaat het om gecoördineerde voorbereiding van de omgevingsvergunning voor de realisatie van supermarkt Lidl, het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp en het besluit om hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevels van te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPamalia-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPamalia-ON01.


Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.


Zienswijzen
Iedereen kan reageren op (één van) de ontwerpbesluiten en/of het ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van tervisielegging. Geeft u hierbij duidelijk aan op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

 • Schriftelijke zienswijzen gericht op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze Amaliaplein'.
 • Schriftelijke zienswijzen gericht op het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden, onder vermelding van 'zienswijze besluit hogere waarden Amaliaplein'.
 • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze Amaliaplein.
 • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis.
  Voor zover gericht op het ontwerpbestemmingsplan kunt u hiervoor contact opnemen met Dave van de Pol (zie gegevens onder informatie).
  Voor zover gericht op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Roberto Dinarina (zie gegevens onder).
  Voor zover gericht op het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunt u contact opnemen met mevrouw E. Gort (zie gegevens hieronder).

Informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Roberto Dinarina, tel. (071) 54 58 524 of via e-mailadres: r.dinarina@leiderdorp.nl .
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via e-mailadres: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.
Voor vragen over het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Gort van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. (071) 40 83 273.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Amaliaplein  Leiderdorp Nederland