BekendmakingTer inzage verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure week 47 (2021)

Vogelwijk
Luchtbehandelingskast op het nieuw gerealiseerde gebouw van Philadelphia (OLO 6041821)
Locatie: Wilddreef 3
Ter inzage tot: 7 januari 2022

www.ruimtelijkeplannen.nl
IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVwilddreef3LBK-ON01

Instellen beroep
Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Informatie