BekendmakingTer inzage verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) week 36 (2020)

Zijlkwartier
Het realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten en het splitsen van de bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden (kenmerk: Z/19/083350).
Locatie: Van der Valk Boumanweg 236
Ter inzage tot: 15 oktober 2020

www.Ruimtelijkeplannen.nl IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-VG01
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-VG01

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Informatie