BekendmakingTer inzagelegging omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a en besluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de vervangende bouw van een woning op het perceel Achthovenerweg 58a tevens hebben zij een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld.


Op het perceel Achthovenerweg 58a wordt de bestaande woning gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. Deze ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan 'Polder Achthoven 2016', omdat de nieuwe woning op een iets andere plaats op het perceel wordt gebouwd en daardoor deels buiten het bouwvlak komt te staan.
Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning wordt voor de planologische afwijking met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen geluidbelaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren woning is een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder ligt gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning ter inzage voor het instellen van beroep.

Inzage
De omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2018-0126-OG01) en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder liggen vanaf 11 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en hier.

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via https:/
/digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp en de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Roberto Dinarina, telefoonnummer 071 54 58 524 of via e-mailadres: r.dinarina@leiderdorp.nl

Voor vragen over het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai voor de te realiseren woning kunt u contact opnemen met mevrouw I. Woei, van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-408 3324 of via e-mailadres: i.woei@odwh.nl.

Informatie