BekendmakingTer inzagelegging omgevingsvergunning Verbouwing woonboerderij Achthovenerweg 51

Ter inzagelegging omgevingsvergunning Verbouwing woonboerderij Achthovenerweg 51

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat zij een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0547.OV8hovenerweg51-VG01) hebben verleend voor het verbouwen van de rijksmonumentale woonboerderij Achthovenerweg 51 ten behoeve van de realisatie van in totaal 6 zelfstandige wooneenheden door splitsing van het pand.
De omgevingsvergunning is voor de "planologische afwijking" met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Inzage
De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2016-0179-OG01) liggen vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.
De verleende omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OV8hovenerweg51-VG01
En via de staatscourant.


Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 51  Leiderdorp Nederland