BekendmakingTer inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning Leidsedreef 4-6

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0547.OVleidsedreef4-ON01) te verlenen voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan De Baanderij voor de realisatie van een appartementencomplex met 139 appartementen en 42 eengezinswoningen op het adres Leidsedreef 4 t/m 6.

Voor de omgevingsvergunning is de activiteit 'planologische afwijking' op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo van toepassing. De omgevingsvergunning wordt voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Het project
Engelendaal Ontwikkeling B.V. is voornemens een project uit te voeren dat bestaat uit het realiseren van een woongebied met een woontoren en het bijbehorende openbaar gebied. Het appartementencomplex bestaat uit 139 appartementen. Daarnaast worden er 42 eengezinswoningen gerealiseerd.

Inzage
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2017-0010-OG01) liggen vanaf 28 april tot en met 8 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis Leiderdorp.

De ontwerp omgevingsvergunning is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVleidsedreef4-ON01

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging van de ontwerpbeschikking kan iedereen zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen:

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Leidsedreef 4-6'
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Leidsedreef 4-6'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Rob van de Loo (071) 5458528/06-46809348, of RvdLoo@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Rob van de Loo, (071) 5458528/06-46809348, of RvdLoo@leiderdorp.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 4-6  Leiderdorp Nederland