BekendmakingTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' van 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Heinsiuslaan, de Gallaslaan, de Engelendaal, de Persant Snoepweg, de Van Diepeningenlaan, de Tollenaersingel, de singel tussen de Tollenaersingel en de Laan van Berendrecht/Laan van Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan, de Heemraadlaan, de Gaarmeesterstraat, de Vronkenlaan, de Engelendaal en de Cor Gordijnsingel.

Dit gebied komt overeen met het gebied van het huidige bestemmingsplan 'Nieuw Centrum'. Binnen het huidige bestemmingsplan is niet duidelijk omschreven wat verstaan wordt onder het gebruik 'wonen' door onder andere het ontbreken van een begripsbepaling. Hierdoor is het aantal woningen, wooneenheden of huishoudens niet begrensd. In andere bestemmingsplannen van de gemeente Leiderdorp is dit wel omschreven, waardoor er verschil ontstaat in de rechten van eigenaren van onderling goed vergelijkbare woningen binnen de gemeentegrens. De gemeente Leiderdorp wil het reparatieplan vaststellen, om de rechten van alle huiseigenaren gelijk te trekken en vormen van splitsing en kamerverhuur reguleren. Hierdoor wordt een mogelijke concentratie van dergelijke woonvormen in dit gebied voorkomen. Het reparatieplan bevat hiertoe nieuwe regels voor het woongebruik. Het geldende plan 'Nieuw Centrum' blijft van toepassing met uitzonderingen van die onderdelen die met het reparatieplan worden geregeld.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0547.BPnieuwcentrum2020-ON01. Via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPnieuwcentrum2020-ON01 is een PDF raadpleegbaar. Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen
Binnen bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp Reparatieplan Nieuw Centrum 2020'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp Reparatieplan Nieuw Centrum 2020'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie