BekendmakingTijdelijk plaatsen container Laan van Ouderzorg 12

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Ouderzorg

tijdelijk plaatsen van een container aan de Laan van Ouderzorg  

Locatie                        :           Laan van Ouderzorg 12

Datum besluit             :           10 januari 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 12 januari 2011 tot en met 23 februari 2011.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg 12  Leiderdorp Nederland