BekendmakingVastgesteld bestemmingsplan Lage Zijde 2018

Vastgesteld bestemmingsplan Lage Zijde 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 17 september 2018 het bestemmingsplan 'Lage Zijde 2018' heeft vastgesteld.
Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied beslaat het voormalige Vliko-terrein, waaronder begrepen de bedrijfswoning Achthovenerweg 17B. Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch juridisch kader voor het herinrichten van het vrijkomende bedrijfsperceel als groengebied en het herbestemmen van de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Lage Zijde 2018 en het raadsbesluit liggen van 27 september 2018 tot en met 7 november 2018 ter inzage in het kader van beroep. U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via:
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01
Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie