BekendmakingVaststelling bestemmingsplan Bloemerd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 2 april 2012 het bestemmingsplan ‘Bloemerd’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547BPBloemerd-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft sport- en recreatiepark De Bloemerd, incl. Volkstuinen De Bloemhof.

Wijziging

Ten opzichte van het bestemmingsplan zijn er in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in de bij de stukken behorende Staat van Wijzigingen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bloemerd’ ligt met ingang van 19 april tot en met 30 mei 2012 zes weken ter inzage tijdens openingsuren (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur) in het gemeentehuis. Het raadsbesluit en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Bloemerd’ is ook in te zien in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt, kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het vaststellingsbesluit treedt in principe een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het moment dat op dat verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ivette van der Wiel, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 54 817, e-mail: ivdwiel@leiderdorp.nl.

Informatie