BekendmakingVaststelling bestemmingsplan De Hoven

Vaststelling bestemmingsplan De Hoven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 2 juli 2012 het bestemmingsplan ‘De hoven’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPhoven.VG02) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft de de wijken Voorhof, Binnenhof, Buitenhof en Leyhof.

Wijziging ten behoeve van vaststelling

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Hoven’ ligt met ingang van 16 juli tot en met 27 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Hoven’ zijn ook digitaal beschikbaar in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met M. Vroonhof, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 58 568, e-mail: mvroonhof@leiderdorp.nl

 

 

Informatie